FUNDACIÓ MONTSIÀ

La Fundació Privada Montsià es constitueix segons escriptura pública protocolaritzada per D. Jorge Sos Ansuategui a data 13 de gener de 2004 i amb l’elevació de pública a 29 d’octubre de 2013. No obstant, el dia 1 de desembre de 2014, davant notari, es modifiquen els estatuts per a adaptar-se a la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. A més, és decideix suprimir el mot de “privada”, per no crear confusió, i passa a ser pública amb la corresponent modificació, per tant passa a anomenar-se “Fundació Montsià”.

Aquesta fundació neix amb vocació de permanència i en conseqüència la seva durada serà indefinida, sens perjudici dels supòsits d’extinció previstos en les lleis o mitjançant acord del patronat en la forma i amb els requisits expressats als Estatuts. Per tant, s’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i d’un/a manera especial, per la voluntat dels fundadors, manifestada directament i indirectament als Estatuts.

L’objecte principal de la Fundació és facilitar el desenvolupament sostenible, equilibrat i coherent amb el medi de la Comarca del Montsià, així com, promoure i impulsar l’expansió econòmica, social i cultural d’aquesta comarca. Centrant-se especialment en col·lectius vulnerables i donant suport i participant en cadascuna de les problemàtiques relacionades en cada àmbit i col·lectiu concret. Des de potenciar la cultura, paratge i media ambient del territori, passant per diferents iniciatives i suport al col·lectiu jove, i acabant amb la lluita per la discrimiació de sexe, raça o condició.

 

ACTUALITAT

La Fundació Montsià està portant a terme el següents serveis:

  • Formació : Ofereix la possibilitat de realitzar diversos cursos formatius de diferents característiques. Són accions formatives per ajudar a tota aquella persona que vulgui ampliar els seus coneixements i horitzó professional.
  • SIE, Servei d’intervenció especialitzada  de Terres de l’Ebre: Ofereix informació, atenció i recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com els seus fills i filles a càrrec i potenciar els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.

 

BENEFICIARIS

Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats que es realitzen o realitzaran, varien segons el servei que es tracti i de la mateixa manera, l’impacte per franja d’edat i gènere. No obstant això, cal destacar que la Fundació Montsià gestiona majoritàriament serveis de caire social adreçats a col·lectius amb risc d’exclusió i amb especials dificultats.